Vårt arbete

largeiringa

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

Resultaten och hållbarheten i ett utvecklingsprojekt kan stärkas om man inkluderar alkoholproblematiken

Om det finns ett betydande alkoholbruk i en by eller ett samhälle påverkar det ekonomi, hälsa, nivåer av våld, jämställdhet och barnens situation. Ofta räcker det med att väcka frågan hos målgruppen för att få en första förståelse för hur stort problemet är.

Biståndsaktörer berättar om exempel där kvinnorna i microlånsprojektet inte ville tjäna mer pengar, för att mannen söp upp dem och våldet i hemmet ökade. Eller om jämställdhetsprojektet som inte såg resultat, innan öppettiderna på baren begränsades. Eller hur produktiviteten på teplantaget ökade när arbetarna nyktrade till.

Oavsett land och utvecklingsnivå innebär det ökad effektivitet och hållbarhet om problem relaterade till alkohol uppmärksammas och minskas.

 

Allt fler biståndsaktörer ser alkoholfrågan

Allt fler biståndsaktörer får upp ögonen för att alkoholsituationen påverkar resultatet av insatser och projekt.  I juni 2015 tog Svenska FN-förbundets ett kongressbeslut om att ta in alkoholen i sin utvecklingsagenda och paraplyorganisationerna Forum Syd och Svenska Missions Rådet (SMR) tar in alkoholfrågan i sina omvärlds- och projektanalyser. Vi har haft workshops tillsammans med RFSL och utbyten med Adoptionscentrum. Nästan oavsett målgrupp och projektland spelar alkoholsituationen roll.

I praktiken kan det exempelvis innebära att alla projekt ska analysera om och i så fall hur alkohol påverkar verksamheten utifrån måluppfyllnad, rättigheter och social hållbarhet. Med en grundläggande förståelse för hur alkohol hindrar utveckling kan man, genom små eller stora förändringar, stärka resultaten och hållbarheten av arbetet.

 

Våra fokusområden

Fattigdom: Målet med vårt, liksom Sveriges, internationella arbete är fattigdomsbekämpning. Fattigdom är inte bara en fråga om materiell brist utan också en fråga om brist på rättigheter och inflytande. IOGT-NTO-rörelsens uppdrag är att uppmärksamma alkoholens och narkotikans roll i fattigdomsbilden. Det är vi ensamma om bland organisationer i Sverige, trots att alkohol är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och trots att det skapar stora sociala och ekonomiska problem. Att förebygga problemen som alkohol och droger medför finns med i de Globala Målen och Agenda 2030.

Våld: Visste du att 80 % av kvinnorna i Tanzania blir utsatta för våld i hemmet? Den plats som borde vara den tryggaste av alla. 70% av kvinnorna säger också att våldet blir grövre när förövaren druckit. Våld hindrar enskilda människors och samhällens utveckling. Alkohol är en av de främsta faktorerna i våld i nära relationer och nära knutet till en negativ maskulinitetsnorm. Idéer om att det är manligt att dricka sprit finns i många kulturer världen över. När våld förekommer i nära relationer kan alkoholen vara en utlösande faktor även om orsaken till våldet finns i en rad olika aspekter.

Hälsa: Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas, eller förvärras, av alkohol och andra droger. Vi vet exempelvis idag att det finns samband mellan HIV och alkohol. Det medför också sociala problem och personliga tragedier, inte bara för de direkt drabbade utan även för deras familjer.

BarnBarn: Barn som växer upp i hem där alkohol eller andra droger missbrukas tar ofta stort ansvar för sina föräldrar. De tvingas växa upp snabbt och bär på många tunga känslor även upp i vuxen ålder. Många barn flyr också sina hem för att situationen är outhärdlig. Barn behöver skyddas från alkohol och det kan göras genom lagstiftning och förebyggande arbete.

Policyarbete: Oberoende alkoholforskare som forskar om folkhälsa är överens. Den modell som är mest effektiv när det gäller att få ner alkoholkonsumtionen och därmed skadorna är: reglerad alkoholrekalm, åldersgränser, begränsad tillgänglighet, höga priser. Många utvecklingsländer har en bristfällig alkohollagstiftning, små sjukvårds- och behandlingsresurser samt bristande kunskap om alkoholens negativa effekter i samhället.

 

Vi arbetar nationellt, lokalt och direkt

På nationell nivå arbetar vi och våra samarbetsorganisationer med att mobilisera aktörer och att driva processer för att få till alkohollagstiftning och policyer där det inte redan finns. En folkhälsobaserad alkohollagstiftning är det bästa sättet att få ner totalkonsumtionen av alkohol och det gynnar utvecklingen i landet och skyddar befolkningen. När mindre pengar går till alkohol går en större del av familjens inkomst till mat, mediciner eller barnens skolgång.

InternationelltLokalt arbetar vi ”community based” vilket exempelvis kan innebära att vi bildar grupper med kvinnor, män, unga och barn som alla får ge sin bild av vilka problem alkohol och andra droger skapar och hur de anser att problemen kan lösas. Gemensamma regler sätts sedan upp i byn; exempelvis att barens öppettider begränsas, att bara en viss mängd alkohol får produceras per dag, eller att man inte längre ska tolerera fyllebråk på byns gator. Det kan också handla om att hjälpa familjer att få en ekonomisk överblick – så att inte 60% av inkomsten går till alkohol.

Vi ger direkt stöd till barn som lever på gatan och som ofta själva hamnar i missbruk. Exempelvis stödjer vi center dit utsatta barn och så kallade “gatubarn” kan komma, få mat, rena kläder och terapi. Vi ser också till att dessa barn får gå i skola.

En stor del av vårt arbete går ut på att stärka civilsamhällets aktörer (organisationer) i de länder där vi arbetar. Vi bidrar med kapacitetsutveckling, finansiellt stöd och skapar nätverk som bidrar till erfarenhetsutbyte mellan de organisationer vi jobbar med. IOGT-NTO-rörelsens erfarenhet i Sverige visar tydligt att folkrörelser är viktiga och gör skillnad.

 

Kunskapsbank inspirerar

Genom att stödja, dokumentera och sprida  goda exempel från insatser som syftat till att minska alkoholkonsumtionen bland målgruppen, hoppas vi kunna inspirera andra biståndsaktörer till handling.

Promising Practices är en kunskapsbank med exempel på hur andra tagit sig an frågan i såväl mikro- som makroperspektiv. Tanken är att banken ständigt ska växa med nya exempel.

Här ska du kunna hitta exempel som ger svar på frågor du har kring alkohol som utvecklingshinder. Kanske söker du kunskap för en uppsats, kanske arbetar du med bistånd och har upptäckt problem med alkohol i ditt projekt.

Vår norska systerorganisation FORUT har en resursbank med metodmaterial anpassade till internationella utvecklingsprojekt. Klicka här för att komma till FORUT.