Kunskapscenter:

Alkohol och hälsa

Fler än tre miljoner människor dör årligen på grund av alkohol i världen. Bland unga vuxna är alkohol den främsta riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död.

Alkohol är kopplat till över 200 olika sjukdomstillstånd och till många olyckor, både på arbetsplatser och i trafiken. Det finns också tydliga kopplingar mellan alkohol och våld.

I låg- och medelinkomstländer får alkoholens hälsoeffekter ofta större konsekvenser än i höginkomstländer. Sociala skyddsnät saknas och tillgången till vård- och behandling för beroendeproblematik är ofta mycket dålig.

 

Faktablad: Alkohol och icke-smittsamma sjukdomar

Icke-smittsamma sjukdomar ligger bakom 70 procent av alla dödsfall globalt och är ett snabbt växande problem i låg- och medelinkomstländer. Alkohol är en av de främsta riskfaktorerna.

De fyra huvudtyperna av icke-smittsamma sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Bakom dessa finns fyra huvudsakliga riskfaktorer: rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Forskare konstaterar att en allt större del av sjukdomsbördan i världen beror på icke-smittsamma sjukdomar. Afrika är den världsdel där problemen med icke-smittsamma sjukdomar ökar snabbast.

Ladda ner faktabladet på svenska här.

Ladda ner faktabladet på engelska här.

 

Alkohol och cancer

Att alkohol orsakar flera former av cancer har forskarna vetat länge – men kunskaperna är dessvärre inte så väl spridda i befolkningen.

IOGT-NTO:s forskarrapport om alkohol och cancer finns här.

Movendi beskriver det samlade forskningsläget här. Cancerfonden skriver om alkohol och cancer här.

 

 

Alkohol och skador på andra

Att alkohol kan orsaka skador hos den som dricker är välkänt. Skador som uppstår hos andra än den som dricker diskuteras inte lika ofta – trots att de utgör en stor del av problemen.

Flera studier visar att alkoholens andrahandsskador i själva verket är större än de direkta skadorna hos de som dricker. Det gör alkoholen som riskfaktor unik, även i jämförelse med exempelvis tobak: Där har skador på andra ofta använts som argument för mer reglering, medan skadorna är absolut störst hos tobaksbrukarna själva.

Barn och familjer är ofta extra utsatta, men i skadepanoramat ingår också allmän brottslighet och stora samhällskostnader.

Ladda ner vårt faktablad på svenska här. Samma faktablad på engelska finns här.

Här finns IOGT-NTO:s forskarrapport om alkoholens andrahandsskador.

 

Alkohol och HIV

HIV och aids är fortfarande ett mycket stort problem i världen. Kopplingarna mellan HIV och alkohol har blivit allt tydligare i takt med att mer forskning har gjorts – både när det gäller spridningen och behandlingen av sjukdomen.

Forut har publicerat en faktasammanställning om HIV och alkohol som du hittar här. Sidan ADD Resources har också en temasida om samma ämne.

 

WHO: Global status report on alcohol and health

 WHO:s globala statusrapport sammanfattar kunskapsläget kring alkohol och global hälsa. Läs mer om den här.

WHO:s tematiska sidor om alkohol hittar du här.

 

Tillbaka till Kunskapscenter.