Vanliga frågor och svar om testamentsgåvor - IOGT-NTO-Rörelsen

Vanliga frågor och svar om testamentsgåvor

← Tillbaka till testamentessidan

?

Frågor &
svar

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en handling i vilken en person, en s.k. testator, bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans eller hennes död. Genom testamentet kan kvarlåtenskapen komma att fördelas på annat sätt än vad den legala arvsordningen föreskriver. I ett testamente kan den som testamenterar förordna om hela eller delar av sitt arv.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Svensk lag reglerar vad som ska hända med dina tillhörigheter när du går bort, men lagen tar inte hänsyn till dina personliga önskemål. Du kan därför skriva ett testamente för att klargöra hur du vill ha det efter din bortgång. Om du har bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn), har de alltid rätt till hälften av arvet efter dig genom sin laglott. Resten av arvet kan du testamentera till vem du vill och vad du vill. Om du inte har några bröstarvingar tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden om du inte skriver ett testamente.

Vad gäller vid testamentesskrivning?

Testamentet ska upprättas skriftligt och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Nära släktingar – bl.a. föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon – kan inte vara vittnen. Inte heller kan den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar vara vittne.

Testamentsexekutor
Testator kan även i sitt testamente utse en testamentsexekutor att sköta boutredningen.

Laglott
Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen inskränks av att bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott, dvs. hälften av den arvslott de skulle ha fått om det inte hade funnits ett testamente. Andra hälften av kvarlåtenskapen kan den som har bröstarvingar bestämma över i ett testamente. Har till exempel en förälder testamenterat bort sina tillgångar till någon annan än sina barn, kan barnen begära jämkning av testamentet för att skydda sin laglott.

Vad händer om det saknas ett testamente?

Saknas testamente, bestämmer lagen helt och fullt vem som skall få ärva. Finns inga närmare släktingar än kusiner tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

När är det bra att skriva testamente?

Genom att skriva ett testamente ger man uttryck för sin egen yttersta vilja. Om man vill att en organisation, t ex IOGT-NTO-rörelsen ska få hela eller del av arvet krävs att detta skrivs i ett testamente. Hur det kan utformas kan du se exempel på längre fram.

Var ska jag förvara mitt testamente?

Säkraste stället att förvara testamentet är i bankfack och med en kopia hemma. Om en testamentsexekutor har förordnats bör också denne förvara en kopia av testamentet.

Kan jag ändra mitt testamente?

Ett testamente är aldrig bindande för testator utan kan när som helst återkallas. Det enklaste och säkraste sättet är att förstöra testamentet och upprätta ett helt nytt testamente. Överstrykningar och ändringar i ett befintligt testamente kan leda till att testamentet blir ogiltigt.

Var kan jag få hjälp att skriva ett testamente?

Ett testamente måste inte skrivas av en jurist, men det måste vara upprättat enligt vissa formkrav, med bevittnande och intygande av testators sundhet och förstånd. Det är därför en god idé att anlita någon som är bekant med de regler som gäller och som kan hjälpa till att formulera testamentet så att tolkningstvister i möjligaste mån undviks.

Hjälper IOGT-NTO-rörelsen till med att skriva testamenten?

Om starka skäl för IOGT-NTO-rörelsens medverkan föreligger kan detta övervägas, men i huvudsak rekommenderar vi att testatorn tar hjälp av människor i sin omgivning på hemorten.

Vad händer när IOGT-NTO-rörelsen får ett arv?

Arvet reserveras för det eller de ändamål som angivits i testamentet. Pengarna förvaltas på ett etiskt och ekonomiskt säkert sätt och tas i anspråk enligt anvisningar i testamentet och efter regler som beslutas av förbundsstyrelsen.

Vad kan jag testamentera?

Du kan fördela dina tillgångar hur du vill i ditt testamente. Det kan vara fastigheter, värdepapper, pengar och möbler eller föremål. Du kan också testamentera den kvarlåtenskap som finns kvar i dödsboet när andra arvtagare erhållit angivna belopp eller angivet värdeföremål. Du kan ändra i ditt testamente när du vill, eller skriva ett nytt.

Vad bör jag tänka på vid testamentesskrivning?

Checklista för dig som ska skriva testamente:

 • du får inte vara släkt med vittnena.
 • de får heller inte stå med i testamentet.
 • dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet.
 • med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa
 • du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller liknande
 • du behöver inte registrera ditt testamente någonstans.
 • förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper.
 • ge gärna en kopia av det till några personer som du litar på.
 • du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente.
 • det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller.
 • om du ger en gåva till en eller flera organisationer blir de jätteglada om du berättar det och ger dem tillfälle att tacka dig.
 • du behöver inte skicka en kopia av testamentet till dem.
 • du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring).

Vad bör mina vittnen tänka på?

Checklista för testamentsvittnen:

 • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av två vittnen vid ett och samma tillfälle.
 • Testamentsvittnet ska ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
 • Testamentsvittnet får inte vara testamentstagare, det vill säga få en del av arvet.
 • Testamentsvittnet får inte vara gift med eller släkt med testatorn.
 • Testamentsvittnet behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet.
 • Testamentsvittnets uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
 • Vittnet ska kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
 • Vittnet ska kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat eventuellt övriga sidor.
 • Vittnet ska skriv under testamentet.
 • Vittnet ska uppge namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx).