Testamentera till IOGT-NTO-rörelsen - IOGT-NTO-Rörelsen

Testamentera en gåva

Med ditt stöd kan IOGT-NTO-rörelsen arbeta förebyggande mot de negativa konsekvenserna av alkohol och andra droger

Låt ditt engagemang leva vidare

Genom att upprätta ett testamente styr du vem som ska ärva dig efter din bortgång. Ditt personliga engagemang och din omtanke kan leva vidare, sprida sig som ringar på vattnet och komma fler till del.

En testamentsgåva till IOGT-NTO-rörelsen bidrar till en tryggare och nyktrare värld. Tack vare din och andras gåvor kan vi fortsätta att jobba förebyggande och i det dagliga arbetet för att minimera negativa konsekvenser av alkohol och andra droger.

Vi vill bidra till en positiv framtid där ingen far illa av alkohol eller andra droger. Tillsammans med dig kan vi göra ännu mer. Ett varmt och innerligt tack!

Testamentera i tre enkla steg

1 Ladda ner och skriv ut vår testamentesmall.
2 Nedteckna ditt testamente och skriv under.
3 Bevittna testamentet. Två personer behöver underteckna det.

?

Frågor &
svar

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en handling i vilken en person, en s.k. testator, bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans eller hennes död. Genom testamentet kan kvarlåtenskapen komma att fördelas på annat sätt än vad den legala arvsordningen föreskriver. I ett testamente kan den som testamenterar förordna om hela eller delar av sitt arv.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Svensk lag reglerar vad som ska hända med dina tillhörigheter när du går bort, men lagen tar inte hänsyn till dina personliga önskemål. Du kan därför skriva ett testamente för att klargöra hur du vill ha det efter din bortgång. Om du har bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn), har de alltid rätt till hälften av arvet efter dig genom sin laglott. Resten av arvet kan du testamentera till vem du vill och vad du vill. Om du inte har några bröstarvingar tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden om du inte skriver ett testamente.

Vad gäller vid testamentesskrivning?

Testamentet ska upprättas skriftligt och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Nära släktingar – bl.a. föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon – kan inte vara vittnen. Inte heller kan den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar vara vittne.

Testamentsexekutor
Testator kan även i sitt testamente utse en testamentsexekutor att sköta boutredningen.

Laglott
Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen inskränks av att bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott, dvs. hälften av den arvslott de skulle ha fått om det inte hade funnits ett testamente. Andra hälften av kvarlåtenskapen kan den som har bröstarvingar bestämma över i ett testamente. Har till exempel en förälder testamenterat bort sina tillgångar till någon annan än sina barn, kan barnen begära jämkning av testamentet för att skydda sin laglott.

Vad händer om det saknas ett testamente?

Saknas testamente, bestämmer lagen helt och fullt vem som skall få ärva. Finns inga närmare släktingar än kusiner tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

När är det bra att skriva testamente?

Genom att skriva ett testamente ger man uttryck för sin egen yttersta vilja. Om man vill att en organisation, t ex IOGT-NTO-rörelsen ska få hela eller del av arvet krävs att detta skrivs i ett testamente. Hur det kan utformas kan du se exempel på längre fram.

Har du fler frågor eller funderingar kring arv och testamente?

Peter AsplundVarmt välkommen att kontakta vår testamenteshandläggare.

Peter Asplund
Telefon: 0733-72 62 08
E-post: peter.asplund@iogt.se

Vill du hedra en anhörig eller en kär vän som har stått dig nära?

Beställ ett minnesblad här