IOGT-NTO-rörelsen

IOGT_socforum-159

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Övergripande mål

IOGT-NTO-rörelsens övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger - varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Vi arbetar för att minska den totala konsumtionen av alkohol och bruket av andra droger, vilket är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och skapar stora sociala och ekonomiska problem. 

En av våra viktigaste uppgifter är att jobba för barns och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt. Vi arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå, utmanar alkoholnormen och stöttar och stärker de som påverkats negativt av eget eller någon annans missbruk - i Sverige och i andra delar av världen.

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, med org. nr. 802497-7434, bildades i oktober 2015 av de fyra förbunden IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

Syftet med den nya föreningen är att samla de fyra förbundens gemensamma verksamheter i en organisation för att effektivisera arbetet och möjliggöra en gemensam insamling. Förbunden driver sedan tidigare ett internationellt arbete inom ramen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Kampanjen Vit jul ägs och genomförs av de fyra förbunden tillsammans. När förbunden beslutade att även bygga upp en insamlingsverksamhet väcktes frågan om att bilda en ny juridisk person för rörelsen, som sedan blev IOGT-NTO-rörelsen ideell förening.

Strategiska beslut fattas gemensamt av de fyra förbunden medan det operativa arbetet kopplat till insamling, den internationella verksamheten och kampanjen Vit jul i huvudsak sköts av anställda på IOGT-NTO. IOGT-NTO:s generalsekreterare är generalsekreterare för föreningen. Föreningens styrelse består av åtta ledamöter, två från varje förbund. Ledamöterna väljs på IOGT-NTO-rörelsens årsmöte, av ombud som respektive förbundsstyrelse utsett.

Du hittar föreningens stadgar, det senaste årsmötesprotokollet och årsredovisningen samt policyer och andra styrdokument under fliken med samma namn i den grå menyraden överst.

I januari 2016 flyttades kampanjen Vit jul formellt över till IOGT-NTO-rörelsen. I april 2016 fick IOGT-NTO-rörelsen 90-konto och påbörjade då uppbyggnaden av en insamlingsverksamhet. Det internationella arbetet flyttades över i januari 2017. Kvarstående medel i Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut används för att uppfylla stiftelsens ändamål. Därefter kommer stiftelsen att upphöra.

Ändamål

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening bidrar, med egen verksamhet samt insamling av medel, till att förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker vi människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa. Vi vill möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga och arbetar därför för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse utmanar alkoholnormen och alkoholkulturer genom att erbjuda nyktra mötesplatser för personlig utveckling och livslångt lärande.

Vårt internationella arbete

IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i femton länder - tillsammans med 23 lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete. Vill du fördjupa dig i vårt internationella arbete, klicka och läs mer via länken.

Kort bakgrund om IOGT-NTO-rörelsen i Sverige

IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap, vilket var en vanlig organisationsform på den tiden. IOGT spreds till Europa via England och kom till Sverige 1879 där organisationen snabbt fick stor spridning över landet. En förklaring till spridningen var den sociala situationen, Sverige var fattigt och alkoholkonsumtionen väldigt hög, folk levde i misär.

Som organisation var IOGT mycket radikal vid den här tiden, alla var välkomna att bli medlemmar oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning. IOGT kämpade för allmän rösträtt och rörelsen var en skola i demokrati där medlemmar lärde sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt. Kultur och folkbildning var två bärande element. Här kan du läsa mer om vår historia.

Idag består IOGT-NTO-rörelsen av fyra förbund som tillsammans har ca 55 000 medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. Vi har en omfattande verksamhet för barn, unga och vuxna i hela landet, året om.

Långt ifrån alla medlemmar har egen erfarenhet av missbruk eller anhörigproblematik men tillsammans arbetar vi på olika sätt för ett samhälle där ingen människas liv ska begränsas av alkohol eller andra droger. Vi har lång erfarenhet av alkoholfrågan, samlad expertis och ideella krafter att räkna med. Vi är en demokratiskt styrd, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vill du läsa mer eller bli medlem i något av våra förbund, följ länkarna här nedan.